Bienvenido a Gensei Ryu Madrid
Inicio
Historia
Programa
Links
Contacta
Dojos
A.G.M.K.K
SHIHO UKE
SHIHO TSUKI GERI
SHIHO EMPI GERI
SHIHO NUKI
SHIHO KUZUSHI
SHIHO YABURI
HAPPO NUKI
HAPPO KUZUSHI
HAPPO YABURI
HEIAN SHODAN
HEIAN NIDAN
HEIAN SANDAN
HEIAN YONDAN
HEIAN GODAN

TAISABAKI NO KATA
TEN I NO KATA
CHI I NO KATA
JIN I NO KATA
SANSAI

WANKAN
KORYU NAIHANCHI
SEIENCHIN
ROHAY
BASSAI SHO
SHUKUMINE NO BASSAI
KUSANKU SHO
KUSANKU DAI

ANANKU
JITTE
WANSHU
SEISAN
Karate
Kobudo
Kihon Giogi
Kata
BO
FUKIU NO KATA
SHUKUMINE NO KUN
SHUSHI NO KUN
CHOUN NO KUN
SAKUGAWA NO KUN
CHIKIN BO

SAI RENSIU NO KATA
TAWADA NO SAI
TSUKEN SHITAHAKU NO SAI
SANSAI NO SAI
TONFA
TONFA RENSIU NO KATA
TOMEI HATSU NO KATA
SAI
NUNCHAKU
NUNCHAKU KIHON ICHI
KAMA
KAMA RENSIU NO KATA
NUNCHAKU RENSIU NO KATA
(Satoru Suzuki)
(Satoru Suzuki)
(Satoru Suzuki)
(Satoru Suzuki)
(Shukumine)
(Shukumine)
(Antonio de Sousa)
(Satoru Suzuki)
(RYU KYU)
(RYU KYU)
(Kenneth Strom)
(Matayoshi)
(Matayoshi)
(Matayoshi)
(Matayoshi)